บริการของเรา

บริการจัดทำและบริหารเงินเดือน
01.  บริการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
02.  บริการรวมรวมและตรวจสอบบัตรตอกพนักงาน
03.  บริการคำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการณ์อื่น ๆ
04.  บริการจัดทำรายงานเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน
05.  บริการนำเงินเดือนขึ้นระบบธนาคาร
06.  บริการออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน (สลิปคาร์บอน)
07.  บริการบริหารบัตรประกันสุขภาพพนักงาน พร้อม แจ้งเข้า-แจ้งออก
บริการทางบัญชีและการเงินสำหรับงาน HR
01.  บริการนำส่งภาษีประจำเดือน ( ภงด.1 )
02.  บริการนำส่งประกันสังคมประจำเดือน ( สปส.1-10 )
03.  บริการแจ้งรายชื่อเข้า-ออก ประกันสังคมประจำเดือน
04.  บริการนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำเดือน
05.  บริการส่งรายงานการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน สำหรับบัญชีบันทึกค่าใช้จ่าย
06.  บริการจัดทำข้อมูลพนักงานประจำปี สำหรับการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี (ทวิ 50)
07.  บริการออกหนังสือรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับพนักงาน
08.  บริการหักเงินกู้พนักงานเพื่อนำส่งธนาคาร
บริการที่ปรึกษาธุรกิจ
01.  บริการให้คำปรึกษาระบบ Payroll Outsourcing Service ทั้งระบบ
02.  บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงาน
03.  บริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ ที่จะมาทำงานในประเทศไทย

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อมาใช้บริการ

ความปลอดภัยของข้อมูล

ลดต้นทุนในการดำเนินงาน

ลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เน้นการทำงานเป็นทีม

คำมั่นสัญญา